11 24 1:30 PM 3:30 PM

ャ鐚2021綛1124ワ羂器13:30鐔15:30 眼鐚腓鞘胼霛祉潟帥種膃鐚篌茘医 絎¥10 篋ゃ鐚 鐚鐚蚊帥薈緇罩10鐚遵≪若絽綵号薈緇罩3鐚鐚鐚蚊薈劫鐚鐚峨帥薈茵障帥腟怨薈茵с鐚鐚鐚筝荵緇罩1 絎倶篌篌<ゃ篁ヤ医у≦吟цc障篌眼障 鐚綛7紫綽鐚綛4肢号鐚綛3私鐚綛4紙鐚綛2傑т茘決ゃ鐚綛2鐚怨篌鐚 丈醐綛6 篋冴糸倶鋋ゆ篌鐚綛3鐚紮荐篋罐鐚 篋ゆ篌茵帥紮荐箴若荐羇冗c茵c障

荅括完

ヤ:
11 24
:
1:30 PM – 3:30 PM
ゃ潟眼:

筝糸

茯ョ篋冴絎倶篌
肢:
043-204-8228
泣ゃ:
https://chiba.alzheimersibu.com/

腓鞘胼霛祉潟帥

絽筝紊阪羝鐚鐚 260-0026 + Google
http://www.chibakenshakyo.com/05kenshakyo/shakaifukusicenter.php